Pelaksanaan

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan meliputi 7 materi Pola Asuh anak dan Remaja (PAAR), Yaitu :

  • Pengamalan Butir-Butir Pancasila
  • Pembinaan Kesadaran Bela Negara
  • Pencegahan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
  • Pencegahan kekerasanSeksualTerhadapAnak (PKSTA)
  • PencegahanPenyalagunaan NAFZA
  • Pencegahan Perdagangan anak
  • Tertib Administrasi Kependudukan
  1. Pengamalan Butir-Butir Pancasila

Mengenal butir-butir  Pancasila merupakan hal yang penting bagi warga Negara Indonesia. Pasalnya, Pancasila merupan dasar Negara yang wajib dipahami nilai dan maknanya untuk diterapkan dalam sehari hari.

            Pancasila sebenarnya tercantum pada undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) di alenia ke 4 untuk memahami lebih lanjut terkait butir butir Pancasila lebih dari sekedar bunyi silanya. Dan ini kegitan kegiatan pengamalan butir butir pancasila di Desa Sukaramai

Sosialisasi Pola Asuh Anak Remaja ( PAAR) diperwiritan Ibu ibu Desa Sukaramai yang dilaksanakan setiap bulan sekali
Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) diperwiritan Bapak bapak Desa Sukaramai
Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di perwiritan Remaja Di desa Sukaramai
Pembinaan pelaksanaan sholat bagi anak-anak dan remaja
Kegiatan Tahfis anak dan remaja desa sukaramai

Santunan Anak remaja kepada anak Yatim dan kaum dhuafa

Kegiatan Sosialisasi Fardhu Kifayah yang dilakukan  remaja desa Sukaramai

Kegiatan Gotong Royong pembangunan/ Rehab Mesjid para Remaja dan masyarakat

Desa Sukaramai memiliki mesjid yang letaknya di Dusun Cempaka dimana bangunan mesjid merupakan hasil dari gotong royong seluruh warga desa Sukaramai dengan cara mengutipan iuran di setiap minggunya sehingga terbangun  mesjid Al hikma Desa Sukaramai

Partisipasi remaja desa Sukaramai dalam melaksanakan hajatan pesta didesa Sukaramai
Partisipasi Ibu Lansia dalam acara hajatan pesta di desa Sukaramai

Gotong royong warga serta remaja desa Sukaramai dalam salah satu warga yang kemalangan

Peringatan  hari besar Islam  yang dilaksanakan oleh anak remaja desa Sukaramai

Kegiatan jimpitan warga desa Sukaramai yang dilaksakan apabila ada salah satu warga yang tertipa kemalangan
Desa Sukaramai mempunyai sekolah paket A B C yang terletak di Dusun melati desa Sukaramai

Kegiatan Kerja Bakti Remaja dan Masyarakat Desa Sukaramai di masing-masing dusunnya.

Rapat Rutin Bulanan PKK Desa Sukaramai

Scroll to Top